Проект наказу Державного агентства з питань електронного урядування України "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України"
опубліковано 25 квітня 2019 року о 10:02

До громадського обговорення пропонується проект наказу Державного агентства з питань електронного урядування України "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України", який розроблено  Агентством з метою дотримання та захисту прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю на виконання абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1073-р “Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року”

 Зауваження та пропозиції приймаються до 17 травня 2019 р. на адресу е-пошти vahrycheva@e.gov.ua.

Контактна особа: Тетяна Вахричева, тел. 207-17-34.


  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ 


    Н А К А З 


   м. Київ

   _____________                                                                                                                               № ______


Про затвердження Методики оцінювання 

роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю 

в Державному агентстві з питань електронного 

урядування України 


 Відповідно до пункту 8 Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 492, абзацу четвертого пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року», з метою дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю, виявлення та усунення перепон і бар’єрів, що заважають зазначеній категорії осіб у задоволенні їх повсякденних потреб, відповідно до вимог Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам з режимно-секретної роботи, з мобілізаційної роботи та цивільного захисту, з питань внутрішнього аудиту та з питань запобігання і виявлення корупції Державного агентства з питань електронного урядування України та  підприємству, що належать до сфери його управління, здійснювати оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю відповідно до Методики.

3. Департаменту інформаційних технологій забезпечити:

 •  подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань електронного урядування України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України Валерія Бакала.
   

Голова                                                                                                                                                 Олександр РИЖЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства з питань

електронного урядування України

___ _________ 2019 року № _____

 МЕТОДИКА
оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в
Державному агентстві з питань електронного урядування України

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено з метою дотримання та захисту прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

2. Оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю (далі – оцінювання) в Державному агентстві з питань електронного урядування України (далі – Агентство) проводиться з метою прийняття управлінських рішень щодо забезпечення реалізації прав і задоволення потреб осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності згідно з Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю.

3. Оцінювання організовується і проводиться у структурних підрозділах Агентства та на підприємстві, що належить до сфери його управління (далі – підвідомче підприємство).

II. Організація та проведення оцінювання

1. Оцінювання здійснюється керівниками структурних підрозділів, головним спеціалістом з режимно-секретної роботи, головним спеціалістом з мобілізаційної роботи та цивільного захисту, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту, головним спеціалістом з питань запобігання і виявлення корупції (далі – відповідальні особи) та керівником підвідомчого підприємства, а у разі їх відсутності – уповноваженими на це особами, шляхом надання письмових відповідей на запитання, які складені у вигляді тестів, керуючись вимогами Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

2. Оцінювання складається з 12 загальних питань відповідно до Переліку запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України та підприємстві, що належать до сфери його управління (далі – Перелік запитань), який наведено у додатку до цієї Методики.

3. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи Агентства та керівник підвідомчого підприємства позначають символом „+” варіант відповіді, який відповідає стану дотримання вимоги із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Агентстві та підвідомчому підприємстві.

За відповідь “так” надається 1 бал, за відповідь “ні” ‒ 3 бали, за відповідь „інше” ‒ 2 бали.

4. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи Агентства в межах своєї компетенції щороку до 10 січня подають до Відділу управління персоналом Агентства (у 2019 році відповідні примірники Переліку питань подаються до 10 липня) відповіді на запитання №№ 1, 3, 4, 6, 8.

Крім цього, директор департаменту інформаційних технологій відповідає на запитання № 2;

керівник відділу управління персоналом відповідає на запитання №№ 5, 7, 9, 10;

керівник фінансового відділу відповідає на запитання №№ 11, 12.

Керівник підвідомчого підприємства в межах своєї компетенції щороку до 10 січня подає до Відділу управління персоналом Агентства (у 2019 році відповідні примірники Переліку питань подаються до 10 липня) відповіді на запитання №№ 2-12.

5. Керівники структурних підрозділів, відповідальні особи Агентства та керівник підвідомчого підприємства, які подають заповнені відповіді на запитання, персонально відповідають за достовірність викладених у них даних.

6. Відділ управління персоналом Агентства узагальнює отриману інформацію та проставляє загальну оцінку кожному структурному підрозділу, відповідальній особі та підвідомчому підприємству.

7. Якщо за результатами оцінювання роботи структурного підрозділу наявна хоча б одна відповідь «Ні» і загальна оцінка становить більше ніж 6 балів, зокрема

у департаменті інформаційних технологій – 7 балів;

у відділі управління персоналом – 11 балів;

у фінансовому відділі – 9 балів, цей структурний підрозділ вважається таким, в якому права осіб з інвалідністю забезпечуються не повною мірою.

Якщо за результатами оцінювання роботи відповідальної особи Агентства наявна хоча б одна відповідь «Ні» і загальна оцінка становить більше ніж 6 балів, ця відповідальна особа вважається такою, чиї права, якщо вона особа з інвалідністю, забезпечуються не повною мірою.

Якщо за результатами оцінювання роботи підвідомчого підприємства наявна хоча б одна відповідь «Ні» і загальна оцінка становить більше ніж 13 балів, це підвідомче підприємство вважається таким, в якому не повною мірою забезпечуються права осіб з інвалідністю.

8. Відділ управління персоналом Агентства щороку до 20 січня доповідає заступнику Голови Агентства про результати оцінювання структурних підрозділів, відповідальних осіб та підвідомчого підприємства щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю.

9. Результати оцінювання роботи Агентства щодо забезпечення прав і основоположних свобод осіб з інвалідністю за відповідний рік публікуються на офіційному веб-сайті Агентства.


 Начальник відділу управління персоналом                                                                                        Олена МАЛЕНКО

 

Додаток

до Методики оцінювання роботи із забезпечення 

прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві 

з питань електронного урядування України

 

ПЕРЕЛІК 

запитань для оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю 
в Державному агентстві з питань електронного урядування України

 

1. Чи дотримано права та основоположні свободи осіб з інвалідністю у розроблених структурним підрозділом (підпорядкованим підприємством) проектах законів та інших нормативно-правових актів?

 • Так
 • Ні
 • Інше (заповнюється у разі, якщо проекти актів, які стосуються прав осіб з інвалідністю, не розроблялись)

2. Чи виконуються в структурному підрозділі (підпорядкованому підприємстві) Технічні вимоги на створення (модернізацію) офіційних веб-сайтів, що стосуються доступу до них користувачів з порушенням зору та слуху, установлені згідно з додатком до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3?

 • Так
 • Ні

4. Чи дотримуються структурним підрозділом (підпорядкованим підприємством) вимоги частини другої статті 2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (далі – Закон) щодо заборони дискримінації до осіб з інвалідністю?

 • Так
 • Ні

5. Чи забезпечуються права осіб з інвалідністю стосовно залучення до суспільного життя нарівні з іншими співробітниками структурного підрозділу (підпорядкованого підприємства) відповідно до вимог частини шостої статті 4 Закону?

 • Так
 • Ні

6. Чи дотримано структурним підрозділом (підпорядкованим підприємством) вимоги частини третьої статті 17 Закону щодо недопущення відмов в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, щодо звільнення за вашою ініціативою, переведення осіб з інвалідністю на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності?

 • Так
 • Ні
 • Інше

7. Чи забезпечується у структурному підрозділі (підпорядкованому підприємстві) у разі звернення особи з інвалідністю надання можливості виконувати роботу вдома відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону?

 • Так
 • Ні
 • Інше

8. Чи виконується у Агентстві (підпорядкованому підприємстві) норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, встановлений частиною першою статті 19 Закону?

 • Так
 • Ні
 • Інше

9. Чи створені у структурному підрозділі (підпорядкованому підприємстві) безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, чи вживаються заходи щодо запобігання інвалідності та відновлення працездатності осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини першої статті 25 Закону?

 • Так
 • Ні
 • Інше

10. Чи здійснюється звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог частини третьої статті 18 Закону?

 • Так
 • Ні

11. Чи дотримуються Агентством (підпорядкованим підприємством) вимоги Кодексу законів про працю України та Закону України „Про відпустки” у частині надання відпусток особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю (за зверненням)?

 • Так
 • Ні

12. Чи створені у структурному підрозділі (підпорядкованому підприємстві) умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів підрозділу відповідно до вимог частини першої статті 26 Закону?

 • Так
 • Ні
 • Інше (заповнюється у разі, якщо вживаються заходи щодо створення таких умов)

13. Чи виділене біля адміністративної будівлі місце для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках відповідно до вимог частини сьомої статті 30 Закону?

 • Так
 • Ні


Проект наказу Державного агентства з питань електронного урядування України "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державному агентстві з питань електронного урядування України" (формат .pdf, розмір 1 011 КБ)
Електронне звернення (НПА)