Перелік відомостей, що становлять службову інформацію
опубліковано 04 квітня 2019 року о 17:18

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства

з питань електронного урядування України

від «04» квітня № 21

                                                              

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф  «Для службового користування» у Державному агентстві з питань електронного урядування України

  • Діяльність у інформаційній сфері

1.1. Відомості щодо діяльності Державного агентства з питань електронного урядування України (далі - Агентство) з питань визначення особливостей захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом.

1.2. Узагальнені відомості про стан діяльності Агентства, його структурних підрозділів, а також підприємства, що належить до сфери управління Агентства, отримані за результатами заходів контролю.

1.3. Узагальнені відомості про науково-дослідні, дослідно-конструкторські та інші роботи у сферах інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, формування та виконання Національної програми інформатизації розголошення яких може завдати шкоди інтересам національної безпеки.

1.4. Інформація щодо перспектив і стратегій розвитку електронних систем та програмного забезпечення у сфері використання  національних електронних інформаційних ресурсів, володіння якою дає змогу заінтересованій стороні впливати на їх реалізацію.

1.5. Узагальнені відомості щодо безпеки державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах.

1.6. Відомості щодо проектної та/або робочо-конструкторської документації на інформаційно-телекомунікаційну систему або їх складові частини (елементи), які розкривають: архітектуру; схеми та креслення розташування технічних засобів на об’єктах інформаційної діяльності; місце розташування програмно-апаратного комплексу; програмний код; комплексну систему захисту інформації.

2. Охорона державної таємниці 

2.1. Узагальнені відомості про планування, організацію та запровадження заходів із забезпечення режиму секретності.

2.2. Відомості про фактичний стан і наявність недоліків у забезпеченні режиму секретності.

2.3. Відомості про місця розташування режимних приміщень (зон, територій), ступінь секретності, вид, тривалість і періодичність секретних робіт, що в них проводяться, порядок охорони таких приміщень.

2.4. Відомості про організаційні заходи та технічні засоби, які використовуються на конкретному об’єкті інформаційної діяльності для гарантування збереження секретної інформації, її матеріальних носіїв, унеможливлення несанкціонованого чи безконтрольного доступу до них.

2.5. Відомості про посади державних службовців та працівників (далі – працівників) Агентства, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці (за сукупністю складових показників).

2.6. Відомості про надання та припинення особам допуску до державної таємниці та доступу до секретної інформації та її матеріальних носіїв (за сукупністю складових показників).

2.7. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.8. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю.

2.9. Узагальнені відомості про заходи пропускного та внутрішньо- об’єктового режиму запровадженого в Агентстві.

 

3. Мобілізаційна робота та цивільний захист

3.1. Узагальнені відомості з питань планування, організації та ведення мобілізаційної роботи, крім тих, що становлять державну таємницю.

3.2. Відомості про організацію оповіщення щодо мобілізаційної готовності співробітників Агентства в мирний час і в особливий період.

3.3. Відомості щодо бронювання військовозобов’язаних за Агентством та підприємством, що належить до сфери його управління, на період мобілізації та на воєнний час.

3.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності Агентства (за всіма показниками).

3.5. Відомості про організацію управління і зв’язку, порядок переведення Агентства та підприємства, що належить до сфери його управління на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.6. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки Агентства,  підприємства, що належить до сфери його управління.

4. Діяльність з питань запобігання та виявлення корупції 

4.1. Відомості про зміст заходів, що розкривають конкретні завдання щодо запобігання корупційним або пов’язаним з корупцією правопорушенням, та аналітичну (прогнозовану) інформацію за їх результатами, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

4.2. Відомості, отримані в процесі службових розслідувань, проведених з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, до моменту прийняття щодо них рішення.

5. Діяльність з міжнародного співробітництва 

5.1. Відомості про плани та результати співробітництва із зарубіжними партнерами (компетентними організаціями) з питань захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом.

5.2. Відомості про заходи з підготовки підписання договорів, протоколів про співробітництво з питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, володіння якими надає змогу заінтересованій стороні впливати на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці.

5.3. Відомості, отримані під час офіційних контактів, щодо яких зарубіжним партнером встановлено обмеження, яке відповідає грифу «Для службового користування».

 

6. Фінансова діяльність

6.1. Відомості про видатки з відповідними розрахунками, що розкривають заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом.

6.2. Відомості про потребу в асигнуваннях і фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Агентства.

7. Несекретне діловодство 

7.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

7.3. Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, яким надано гриф «Для службового користування», та про факт розголошення службової інформації.

7.3. Відомості, отримані від органів державної влади, місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств, установ та організацій, в яких ними визначена наявність службової інформації.